نویسنده = سید حیدر علوی نژاد
تعداد مقالات: 32
2. انتظار از متن در تفسیر «من وحی القرآن»

دوره 17، 65-66، تابستان 1390، صفحه 180-201

سید حیدر علوی نژاد


3. واقعگرایی تربیت قرآنی از نگاه سید قطب

دوره 16، شماره 61، بهار 1389، صفحه 138-160

سید حیدر علوی نژاد


4. مفهوم شناسی «تبرّج جاهلی»

دوره 13، 51-52، زمستان 1386، صفحه 136-163

سید حیدر علوی نژاد


5. عوامل استحکام خانواده در فرهنگ قرآنی

دوره 13، 49-50، تابستان 1386، صفحه 112-129

سید حیدر علوی نژاد


6. ترجمه‏ پذیری قرآن و کتاب مقدس

دوره 11، شماره 44، زمستان 1384، صفحه 26-57

سید حیدر علوی نژاد


7. استقلال ترجمه قرآن در تفسیر ابوالفتوح رازی

دوره 11، شماره 41، بهار 1384، صفحه 96-125

سید حیدر علوی نژاد


8. قرآن و خرافه باورى

دوره 10، 37-38، تابستان 1383، صفحه 248-271

سید حیدر علوی نژاد


9. حق و تکلیف در نگاه قرآن

دوره 9، 35-36، زمستان 1382، صفحه 118-135

سید حیدر علوی نژاد


10. نسبیت فرهنگى از منظر قرآن

دوره 9، شماره 33، بهار 1382، صفحه 52-79

سید حیدر علوی نژاد


11. پیامبر شاعر نیست؛ پژوهشى جامعه شناختى در یک مفهوم قرآنى

دوره 9، شماره 33، بهار 1382، صفحه 182-207

سید حیدر علوی نژاد


12. زن مسلمان و چالش هاى زمان

دوره 8، 29-30، تابستان 1381، صفحه 330-349

زهره علی حمّود؛ سید حیدر علوی نژاد


13. طبرسى و تفسیر قرآن بر پایه فرهنگ زمان نزول

دوره 8، 29-30، تابستان 1381، صفحه 126-135

سید حیدر علوی نژاد


14. معنی‏ شناسی و فهم متن

دوره 7، 27-28، زمستان 1380، صفحه 278-321

سید حیدر علوی نژاد


15. آفرینش زن در قرآن، کتاب مقدس و اسرائیلیات

دوره 7، 27-28، زمستان 1380، صفحه 176-193

سید حیدر علوی نژاد


16. رویکردهاى روشنفکرى به مسأله زن در قرآن

دوره 7، 25-26، تابستان 1380، صفحه 236-273

سید حیدر علوی نژاد


17. امام على (ع) و قرآن

دوره 6، 23-24، زمستان 1379، صفحه 136-161

عبدالامیر علی خان؛ سید حیدر علوی نژاد


18. حوزه معنایی «ولایت» در قرآن و نهج ‏البلاغه

دوره 6، 23-24، زمستان 1379، صفحه 40-55

سید حیدر علوی نژاد


19. فهم متن در افق تاریخى آن

دوره 6، 21-22، تابستان 1379، صفحه 178-217

سید حیدر علوی نژاد


20. امام خمینی و تفسیر هدف‏گرا

دوره 5، 19-20، زمستان 1378، صفحه 274-289

عبدالسلام زین العابدین؛ سید حیدر علوی نژاد


21. امام خمینى، قرآن و تفسیر

دوره 5، 19-20، زمستان 1378، صفحه 124-163

سید حیدر علوی نژاد


22. مطهری و انسان سالم قرآنی

دوره 5، 17-18، تابستان 1378، صفحه 184-207

سید حیدر علوی نژاد


23. انسان سالم (2) انسان سالم از دیدگاه قرآن

دوره 4، 15-16، زمستان 1377، صفحه 172-207

سید حیدر علوی نژاد


24. انسان سالم (1) انسان سالم از دیدگاه روان‏ شناسی

دوره 4، 15-16، زمستان 1377، صفحه 150-171

سید حیدر علوی نژاد


25. «باید و هست» در نگاه قرآن

دوره 4، 13-14، تابستان 1377، صفحه 120-141

سید حیدر علوی نژاد