قرآن و فلسفه حجاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

دراین نوشتار موضوع فلسفه حجاب در پرتو قرآن بررسی می شود.
نویسنده حجاب را بازتاب حیاء و عفت می داند و براین باور است که پدیده حیاء و عفت ویژگی ذاتی انسان بوده و در زن قوی تر از مرد می باشد . این ویژگی فطری مبنای پیشنهادهای چندگانه قرآن است که در آیات گوناگون مطرح شده است مانند: مردان باید چشم شان رافرو گیرند، عورت شان را بپوشانند و سرزده وارد حریم زندگی خصوص خانواده ها نگردند، زنان چشم شان را فرو گیرند، شرمگاه شان را بپوشانند، از خودنمایی، پای کوبی و با کرشمه صحبت کردن بپرهیزند و اندام و زیور آلات خود را ننمایانند.
نویسنده عقیده دارد که حجاب خواسته مشترک زنان و مردان است و فلسفه آن با مطالعه چهار تقاضای فطری: حیا و آرایش در زنان و غیرت و شهوت در مردان، قابل درک می باشد و برخورد منطقی و درست با این چهار گرایش، ازدواج عاشقانه و پاک و زندگی خانوادگی همراه با آرامش، دوستی و مهربانی فزاینده را امکان پذیر می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur'an and the Philosophy of Ḥijāb

نویسنده [English]

  • Sayyid Ibrāhīm Sajjādī
چکیده [English]

In this article the philosophy of ijāb (Islamic dress code) in light of the Qur'an is studied. The writer views ijāb as a reflection of modesty and chastity, and believes that modesty and chastity is an intrinsic human feature and stronger in women than in men. This innate feature is the basis of several suggestions from the Qur'an which are set forth in various verses, such as: men should guard their eyes [from lustful things], should cover up their privates, and should not trespass the private territory of families; women should guard their eyes, cover up their privates, avoid showing off, dancing, and speaking coquettishly, and do nor reveal their body and jewelry.
The writer believes that ijāb is a mutual demand of both men and women and its philosophy is to be understood by studying its four innate requirements: modesty and make up in women, and dignity and lust in men; which if dealt with wisely and correctly, they would make feasible a pure and love-based marriage, a peaceful family life, and increasing friendship and kindness.