دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، پاییز 1390 (نگاه ویژه: مبانی اخلاق (1)) 
4. هنر جناس‌سازی در قرآن

صفحه 70-98

آندرو ریپین؛ ابوالفضل حرّی