مطالعه تطبیقی انگاره‌های دووجهی گناه و توبه در قرآن کریم و انجیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22081/jqr.2023.65765.3680

چکیده

ارتکاب گناه و توبه پس از آن، ازجمله مسائلی هستند که در تاریخ اندیشه مسیحیت و اسلام بسیار بحث‌برانگیز بوده است با توجه به اینکه سخن گفتن از گناه، به همراه مقوله توبه، آمرزش انسان را در‌ پی‌ خواهد‌ داشت، ازاین‌رو این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی، ضمن بررسی گناه و توبه از ‌حیث لغت و اصطلاح در انجیل و قرآن، سعی نموده تا تشابه و تفاوت مصادیق، عوامل و مجازات گناه و همچنین شرایط و مراحل تحقق توبه و آثار دنیوی و اخروی آن را در این دو کتاب مقدس ارائه دهد. برداشت‌های صورت‌گرفته از انجیل نشان می‌­دهد که همه انسان‌ها گناه‌آلود به دنیا می‌آیند و گناه بعد از غسل تعمید، با توبه بخشیده می‌شود. اما قرآن بیان می‌کند انسان‌ها با فطرت پاک متولد می‌شوند. هر دو کتاب مقدس توبه را عامل رهایی از گناه معرفی کرده‌اند، اما شیوه این رهایی‌بخشی در دو دین متفاوت است. در مسیحیت بعد از مراسم غسل تعمید، توبه با اعتراف گناهکار در مقابل کشیش انجام می‌شود، در حالی که در قرآن، اعتراف به گناه برای غیر خدا مجاز نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Planar Images of Sin and Repentance in the Holy Qur'an and the Bible

نویسندگان [English]

 • Sayyedeh Safoura Razzaqpour Reza'i 1
 • Jamshid Jalali Shaykhani 2
 • Mozhgan Sarshar 3
1 Ph.D. Student, Department of Qur'an and Hadith Sciences, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch of Islamic Azad University of Tehran
2 Associate Professor, Department of Religions and Mysticism, Islamic Azad University, Yadegar Imam Khomeini (RAH) Branch, Shahr-e Rey, Tehran
3 Assistant Professor, Department of Qur'an and Hadith Sciences, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch of Islamic Azad University of Tehran
چکیده [English]

Commitment of a sin and the repentance afterwards are among the issues that have been very controversial in the history of Christian and Islamic thought, considering that talking about sin, along with the category of repentance, will lead to the forgiveness of a person. Thus, using the comparative method, while examining sin and repentance in terms of  lexicology and terminology in the Bible and the Qur'an, this research has tried to present the similarities and differences of referents, factors and punishments of sin, as well as the conditions and stages of realizing repentance and its worldly and Hereafter effects in these two Holy Scriptures. The impressions of the Bible show that all human beings are born sinful and sins are forgiven by repentance after baptism. But the Qur'an states that humans are born with a pure nature. Both Holy Scriptures have introduced repentance as a factor of liberation from sin, but the procedure of this liberation is different in the two religions. In Christianity, after the baptism ceremony, repentance is done by the sinner's confession to the priest, while in the Qur'an, confession of sin is not allowed to be made to anyone other than to Allah.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Qur'an
 • the Bible
 • sin
 • repentance
 • forgiveness
 • planar images
 1. قرآن کریم.
 2. ابن فارس، ابو الحسن احمد. (1411). المعجم، ج1، بیروت: دارالجبل.
 3. ابن منظور، جمال‌الدین محمد ابن مکرم. (1405). لسان‌العرب، جلد12، قم: انتشارات ادب.
 4. استات، جان (بی‌تا) مبانی مسیحیت، ترجمه: روبرت آسربان، تهران، بی‌نا.
 5. انجیل عیسی مسیح، ترچمه تفسیری عهد جدید، تهران، (1357).
 6. آریان، حمید وجهان‌پناه، محمدعلی. (1398). «عوامل موثر بر اراده انسان و تقویت آن در راستای انجام عمل صالح از نظر قرآن»، مجله معرفت، شماره 257، صص 77-86.
 7. آگوستین، سنت. (1392). شهر خدا، ترجمه حسین توفیقی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم.
 8. آقچه کهریزی، بهرام. (1390). بررسی تطبیقی توبه و اعتراف به گناه از دیدگاه اسلام و مسیحیت، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 9. بوش، ریچارد و دیگران (1374) جهان مذهبى: ادیان در جوامع امروز، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
 10. پترسون، مایکل و دیگران. (1376). عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.
 11. جعفری، یعقوب (بی‌تا). تفسیر کوثر، بی‌جا: بی‌نا.
 12. حقانی زنجانی، حسین. (1365). «درس‌هایی از مکتب اسلام، توبه در اسلام و مسیحیت»، فصلنامه درس هایی از مکتب اسلام، سال 26، شماره 8، صص 41-62.
 13. دهخدا، علی اکبر. (1377). لغت‌نامه، ج 21، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 14. دیلم، نعمت اله و باقری خلیلی، علی اکبر. (1399). «بررسی جلوه‌های مختلف هبوط حضرت آدم (ع) از منظر ادیان و عرفان»، فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه، دوره 6، شماره 2، صص60 –
 15. راغب اصفهانی، حسین ابن محمد ابن فضل. (1378). المفردات فی غریب القرآن، ترجمه غلامرضا خسروی حسینی، جلد2، قم: المکتب المرتضوی الاحیاء.
 16. رمضانی، رضا (1383) کلیات گناه شناسی، قم، صحیفه معرفت.
 17. زبیدى، محمدمرتضى. (1386). تاج العروس، بیروت: داراحیاء التراث العربى.
 18. زیبایی نژاد، محمدرضا. (1376) درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت، قم: چاپ باقری.
 19. سلیمانی میمند، مریم. (1394). «بررسی سنت توبه واعتراف به گناه ازدیدگاه اسلام ومسیحیت»، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، دوره 1، شماره 6، صص 37- 48.
 20. طالقانی، سیدمحمود. (1362). پرتوی از قرآن، ج5، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 21. طباطبایى، سیدمحمدحسین. (1379). المیزان فی تفسیرالقرآن، تهران: انتشارات دارالکتاب الاسلامیه.
 22. طبرسی، فضل بن حسن. (1372). مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج11، تهران: انتشارات ناصر خسرو،.
 23. عاطف الزین، سمیح. (1422). معجم تفسیرمفردات الفاظ القرآن الکریم، بیروت: دارالافریقیة.
 24. عیاشی، محمدبن مسعود. (1380). تفسیر العیاشی، ج1، تهران: انتشارات ایران،
 25. غزالی، محمد. (1406). احیاء علوم الدین، ج4، بیروت: دارالعلم الاسلامی.
 26. قرائتی، محسن. (1391). گناه شناسی، تهران: انتشارات مرکز فرهنگی.
 27. قرضاوی، یوسف. (1380). توبه، ترجمه احمد نعمتی، تهران، انتشارات احسان.
 28. لگنهاوزن، محمد. (بی‌تا). اسلام و کثرت گرایی دینی، ترجمه نرجس جواندل، تهران: موسسه فرهنگی طه.
 29. محمدی، لیلی. (1390). بررسی گناه و نجات در مسیحیت، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
 30. مصطفوی، حسن. (1380). تفسیر روشن، ج13، تهران: مرکز نشر کتاب.
 31. مطهری، مرتضی. (1378). آزادی معنوی، تهران،: انتشارات صدرا.
 32. مظفر، محمدرضا. (1387). عقائد الامامیه، تهران: انتشارات انصاریان.
 33. معلوف، لوئیس. (1382). فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد، ترجمه احمدسیاح، تهران: انتشارات اسلام.
 34. مکارم شیرازی، ناصر. (1375). تفسیر نمونه، ج 5، تهران: انتشارات دارالکتاب الاسلامیه.
 35. مک گراث، آلیستر. (1386). الهیات مسیحی، ترجمه بهروزحدادی، چاپ اول، قم: انتشارات مرکزمطالعات وتحقیقات ادیان ومذاهب.
 36. نراقی، احمد. (1371). معراج السعاده،:قم: انتشارات هجرت.
 37. ویور، مری‌جو (1381) درآمدی به مسیحیت، مترجم: حسن قنبری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
 38. هاکس، جیمز. (1377). قاموس کتاب مقدس، تهران: نشر اساطیر.
 39. هاوی، ون آستن. (1390). فرهنگ الهیات مسیحی، ترجمه جواد طاهری، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 40. هیلنز، جان آر (1386)، فرهنگ ادیان جهان، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
 41. Addai-Mensah, P. (2020). A Theological Reflection on the Concept of Sin in Christianity, Journal of Humanities, Arts and Social Sciences, 1 (4) , 101-119.
 42. Andersen, N. (2019). The Divine Gift of Forgiveness, Utah: ‎ Deseret Book Co.
 43. Anselm, C. (2012). Why God Became Man and the Virgin Conception and Orginal Sin, (1100) , 6Ed, Albany: Magi Books.
 44. Augustine, H. (1989). City of God, NewYork: Ingles.
 45. Baham, M. (2020). Paul's Recognition of Life and Living with Original Sin, Journal for the Study of the NewTestament, 12 (8) , 1-15.
 46. Coelho, C. , and De Lima, E. (2021). The seven deadly sins and ethnography, Organizations and Management an International Journal, 16 (2) , 315- 331.
 47. J. (2017). Oiginal Sin, London: Yale University Press.
 48. Harmon, M. , and Gladd, B. (2020). Rebels and Exiles: A Biblical Theology of Sin and Restoration (Essential Studies in Biblical Theology) , NewYork: Ingles.
 49. Harper, K. (2016). From Shame to Sin: The Christian Transformation of Sexual Morality in Late Antiquity, NewYork: Ingles.
 50. Harris, J. (2021). Christianity and Social Justice: Religions in Conflict, NewYork: Ingles.
 51. Moral, R. (2021). Aesthetics of Evil in middle Ages: Beasts as Symbol of the Devil, Journal of Religions, 12 (957) , 1-18.
 52. Pitre, B. (2021). Introduction to the Spiritual Life: Walking the Path of Prayer with Jesus, NewYork: Independently Publications.
 53. Sugich, M. (2019). Hearts Turn: Sinners, Seekers, Saints and the Road to Redemption, NewYork: Ingles.
 54. Thomas, Matthew. (2012). Paul and Works of the Law, Canadian Theological Review, 1 (1) , 248-263.