اوج ها و فرودهای تفسیر «المنار»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 نقاط قوت و ضعف تفسیر "المنار" اثر رشید رضا مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته است.
 تفسیر "المنار" از تفسیرهاى نام آشنا در میان تفاسیرى جدید است که در عین بایسته‌هایى چون عقل‌گرایى، پرداختن به مسائل اجتماعى و... از برخى کاستى‌هایى که ناشى از اندیشه سلفى رشید رضا است رنج مى‌برد.
 نگارنده، در بخش نخست این مقاله به نحوه آشنایى رشید رضا با عبده و تفاوت‌ها و همانندى‌هاى شیوه تفسیرى محمد عبده و شاگردش محمد رشید رضا پرداخته است. در ادامه، بایدهاى تفسیر بایسته از قرآن، در نگرش عبده و رشید رضا و ویژگى‌هاى تفسیر "المنار" از جمله تفسیر عقلانى دین و تعیین حوزه کارکردهاى عقل در فهم قرآن، جامعه‌گرایى، بهره جستن از تاریخ و سیاق در تفسیر قرآن، شیوه برخورد رشید رضا با روایات تفسیرى و مبهمات قرآن و نیز نگرش منفى وى به روایات تفسیرى به تفصیل آمده است. نویسنده کاستى‌هاى تفسیر المنار را در تأویلات عقلى، نوگرایى افراطى، سلفى‌گرى و نفى شفاعت و توسّل برشمرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

merits & demirts of tafsir-al-manar

نویسنده [English]

  • Hashem Eslami
چکیده [English]

the author has, in this article, introduced tafsir al-manar, the way it has been written, and the writer’s (rashid rida) quranic attitudes.
he has thethen reviewed characteristics of shaikh mohammad "abduh’s exegetical school and the degree of its impact on the method used by rashid rida and similarities and differences in methods of these two exegesis. following that, he examines criteriar equired in interpretation of the quran according to al-manar and characteristics of this exegesis in intellectural attitude, religious reform, the role of history in exegesis, importance of tradition in exegesis, and the procedure used in al_ manar in in terpreting ambiguities of the quran. at the end, considering extremism in intellectualism, modernism, intense philosophical bigotry, and salafism as shortcomings of this exegesis, he takes some examples of them into further consideration.