بانک ها و نمایه نامه ها

1- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

         http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/213

2- بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1212&Number=85&Appendix=0

3- پایگاه تخصصی مجلات نور

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/28/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c

4- مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1427