اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار فصلنامه به اختصار عبارت است از:

1- گسترش فرهنگ قرآن در جامعه بویژه در میان قشر دانشور و متخصص.

2- تقویت و پیشبرد دانشها و معارف قرآن در حوزه و دانشگاه و در میان اقشار فرهیخته کشور.

3- پر کردن خلأ تحقیقاتی موجود در بسیاری از زمینه های ناشناخته معارف و علوم قرآنی.

4- پاسخگویی به شبهات نو پیدا در زمینه قرآن، تفسیر و معارف قرآنی.

5- تلاش در جهت بهره وری بایسته از اندیشه های روزآمد قرآنی.

6- تربیت محققان و نویسندگان متخصص و صاحب نظر در رشته علوم و معارف قرآنی.