داوران

نام داور سمت / سازمان
سید علی نقی ایازی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید محمد علی ایازی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
مهدی ابراهیمی عضو هیأت تحریریه و ارزیاب مقالات
محمد مهدی آجیلیان مافوق استادیار دانشگاه شیراز
سید مصطفی احمدزاده استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
جواد ایروانی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
علی اسدی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
احمد آقایی زاده ترابی سردبیر و ارزیاب مقالات
مجتبی الهی خراسانی مدرّس خارج حوزه (حوزه علمیه مشهد) استادیار گروه فقه و مبانی اجتهاد (مرکز تخصصی آخوند خراسانی)
محمد باغستانی کوزه گر عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
محمد بهرامی عضو هیأت تحریریه و ارزیاب مقالات
سعید بهمنی عضو هیأت علمی، گروه علوم قرآنی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
سید مجید پورطباطبایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
سید حجت جعفری دبیر تحریریه و کارشناس مقالات
غلامرضا جلالی ارزیاب مقالات
عباس جوارشکیان
مجید حیدری فر استادیار دانشگاه معارف قم
سید علی اکبر حسینی عضو هیئت علمی پژوهشگا علوم و فرهنگ اسلامی مرکز فرهنگ و معارف قرآن مدیر گروه تفسیر و تدوین متون آموزشی
سید محمد حسینی عضو عیئت علمی/پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حسن حکیم باشی ارزیاب مقالات
محمد خامه گر ارزیاب مقالات
علی خراسانی مدیر گروه دایره المعارفها
حسن خرقانی ارزیاب مقالات
محمد تقی دیاری بیدگلی عضو هیأت علمی
علی رضایی تهرانی
محمد علی رضایی کرمانی ارزیاب مقالات
غلامرضا رئیسیان عضو هیأت تحریریه و ارزیاب مقالات
سپیده سیدی
سید حسین سیدی ارزیاب مقالات
محمد مسعود سعیدی ارزیاب مقالات
جواد سلمان زاده ارزیاب مقالات
محمد کاظم شاکر
شهره شاهسوندی
علی شفیعی ارزیاب مقالات
سید جعفر صادقی فدکی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید موسی صدر مدیر اجرایی فصلنامه پژوهشهای قرآنی
سیدمحمدرضا صفوی هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد عالم‌زاده نوری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
عباس عبدالله‌پور
محمد هادی یعقوب نژاد
سید مهدی علمی حسینی مدیر گروه آموزشی قرآن و حدیث مرکز آخوند خراسانی
محمد جواد عنایتی راد ارزیاب مقالات
محمد غفوری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمدعلی لسانی فشارکی عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس مخلصی ارزیاب مقالات
علی مدبر اسلامی عضو هییت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید محسن میرسندسی ارزیاب مقالات
فرج الله میرعرب هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
جهانگیر مسعودی
محمد مهدی مسعودی ارزیاب مقالات
علی ملکی داور
محمد علی مهدوی راد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
سیدرضا مودب استاد دانشگاه قم
عباس علی نصرآبادی ارزیاب مقالات
حسن نقی زاده ارزیاب مقالات
جعفر نکونام دانشیار دانشگاه قم
سعید نمازی زادگان گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
مجتبی نوروزی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-دانشکده تربیت مدرس قرآن کریم مشهد مقدس
عبدالحمید واسطی هیات علمی / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سید علیرضا واسعی ارزیاب مقالات
محمد صادق یوسفی مقدم مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن