شماره هشتادو هفتم فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» مربوط به تابستان سال جاری (۱۳۹۷) منتشر گردید.

شماره هشتادو هفتم فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های قرآنی» مربوط به تابستان سال جاری (۱۳۹۷) منتشر گردید.

 

مقالات زیر در این شماره به چاپ رسیده است:

– الگوی تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان ها مبتنی بر آموزه های قرآنی

رضا سپهوند، حیدر صیدزاده

– بررسی نظریه تفسیری ابن عربی در مورد تکثر معنای قصدی، مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن

اعظم ایرجی نیا، علی رضا عابدی سرآسیا

– کاوشی در تاریخ گذاری سوره حجرات و نقش آن در نقد روایات ترتیب نزول

زهرا کلباسی، امیر احمدنژاد

– نقد نظریه نسخ تمهیدی در تفسیر معنای ضرب در آیه ۳۴ سوره نساء

علی رضا طبیبی، محمدرضا شریفی نسب

– سیر اندیشه مفسران در تبیین معنای «کتاب» و «میزان» و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی

احمد آقایی زاده ترابی

– آسیب شناسی کتاب های اخلاق قرآنی و ارائه الگوی جدید از نظام اخلاقی قرآن

حسن سراج زاده

– نقد حدیث محوری در دیدگاه های قرآنی ناصر الدین البانی

رحیم خاکپور، آمنه شاهنده، محمد هادی امین ناجی