اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید عباس صالحی

استادیار

info3atjqr.isca.ac.ir

سردبیر

احمد آقایی زاده ترابی

استادیار

aghaeezadehaatmums.ac.ir
0000-0002-8591-827X

اعضای هیات تحریریه

مهدی ابراهیمی

استاد

ebrahimimatmums.ac.ir
0000-0002-4404-2734

محمد بهرامی

استادیار

m.bahramiatisca.ac.ir
0000-0002-1748-4051

غلامرضا رئیسیان

دانشیار

raeisianatum.ac.ir
0000-0002-5415-2486

محمدعلی رضایی کرمانی

دانشیار

rezaiatum.ac.ir
0000-0003-0276-4605

محمد علی مهدوی راد

دانشیار

shahidiatut.ac.ir
0000-0002-2951-2291

حسن نقی زاده

علوم قرانی -تفسیر استاد

naghizadehatum.ac.ir
0000-0002-3420-2909