اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید عباس صالحی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

info3jqr.isca.ac.ir

سردبیر

احمد آقایی زاده ترابی

استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی مشهد

aghaeezadehamums.ac.ir
0000-0002-8591-827X

اعضای هیات تحریریه

احمد آقایی زاده ترابی

استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی مشهد

aghaeezadehamums.ac.ir
0000-0002-8591-827X

مهدی ابراهیمی

استاد گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ebrahimimmums.ac.ir
0000-0002-4404-2734

محمد بهرامی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

m.bahramiisca.ac.ir
0000-0002-1748-4051

غلامرضا رئیسیان

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

raeisianum.ac.ir
0000-0002-5415-2486

محمدعلی رضایی کرمانی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

rezaium.ac.ir
0000-0003-0276-4605

سید عباس صالحی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

info3jqr.isca.ac.ir

محمد علی مهدوی راد

دانشیار دانشگاه تهران

shahidiut.ac.ir
0000-0002-2951-2291

حسن نقی زاده

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

naghizadehum.ac.ir
0000-0002-3420-2909