فرایند پذیرش مقالات

روش ارسال مقالات از طریق سامانه فصلنامه می‌باشد. پس از دریافت مقاله، ارزیابی اولیه‌ای بر روی آن صورت می گیرد تا ضوابط مربوط به فصلنامه و همچنین معیارهای یک مقاله علمی ـ پژوهشی در آن رعایت گردیده باشد. در صورت تأیید، جهت داوری نهایی، به دو داور متخصص در موضوع ارسال می گردد که این روند، حدود 2 ماه به طول می‌انجامد. پس از تأیید داوران محترم، مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

در صورتی که داوران نظرات اصلاحی بر روی مقاله داده باشند، اصلاحات مورد نظر به نویسنده ارسال می‌گردد و پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده و ارسال مجدد، مقاله برای تطبیق به داوران قبلی سپرده می‌شود و در صورت تأیید انجام اصلاحات، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.