دوره و شماره: دوره 2، 7-8 - شماره پیاپی 7، بهمن 1375، صفحه 1-397 (ویژه تفسیر نگاری در قرن چهارده)