دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، زمستان 1391 
1. رهیافتی زبان‌شناسانه به واژه «أبتر»

صفحه 4-31

محمدعلی رضایی کرمانی؛ بی بی زینب حسینی؛ مرتضی ایروانی نجفی