ترجمه قرآن؛ تغییر متکلّم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

قرآن مکتوب به سبب برخورداری از شاکله شفاهی، به لحاظ ساختاری و مفهومی گاهی غریب می‌نماید. تغییر متکلّم بخشی از این غرابت را به تصویر می‌کشد. با این حال، به نظر می‌رسد پاره‌ای از مترجمان قرآن، شناخت کافی از این مقوله نداشته و به‌طور طبیعی، راهبرد موثّری را اتّخاذ نکرده‌اند؛ به‌نحوی که ترجمه‌ها دارای لحن شفاهی و فاقد انسجام ساختاری و گاهی مفهومی است که باعث می‌شود خواننده دچار سوء برداشت شود. این مقاله کوشیده است تا در گام نخست، شرح جامعی از مقوله تغییر متکلّم در قرآن ارائه نموده و سپس برخی از آیات متضمّن این پدیده را تحلیل کند و در نهایت، نتیجه بررسی را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translation of the Qur’ān; Change of Mutikallim (the Speaker)

نویسنده [English]

  • Omīd Khānizād