دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، بهار 1392 
7. فلسفه تاریخ قرآنی در مدرسه عروةالوثقی

صفحه 142-161

صائب عبدالحمید؛ محمد باغستانی کوزه‌گر