دوره و شماره: دوره 10، 39-40 - شماره پیاپی 39، زمستان 1383، صفحه 1-432 (ویژه فهرست دهساله و نگاهی به ربع قرن تلاش های دفتر تبلیغات اسلامی )