دوره و شماره: دوره 10، 37-38 - شماره پیاپی 37، تابستان 1383، صفحه 1-340 (ویژه قرآن و آسیب های اجتماعی ) 
9. قرآن و خرافه باورى

صفحه 248-271

سید حیدر علوی نژاد