روشی نوین در معناشناسی مفاهیم و واژه‌های قرآنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش پیش رو به بیان روش معناشناسی مفاهیم و واژه‌های قرآنی بر اساس مکتب معناشناسی فرهنگی و قومی (بُن) می‌پردازد. این روش در چهار گام به چگونگی تبیین و تفسیر واژگان و مفاهیم قرآنی به شیوة معناشناسانه می‌پردازد که شامل 1- ­معناشناسی واژگانی، 2- میدان‌های معناشناسی (واژه‌های هم معنا و مترادف، واژه‌های متضاد، واژه‌های مرتبط از لحاظ فعالیت و انفعال، و ملازم‌ها)، 3- مطالعات متنی و 4- مطالعات فرامتنی می‌باشد. این روش را می‌توان در معناشناسی همة واژه‌ها و مفاهیم قرآنی به‌کار بست و از آن به روشی جدید در تفسیر و تبیین مفاهیم و واژه‌های قرآنی نام برد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Method in the Semantics of the Qur’ānic Concepts and Words

نویسنده [English]

  • Aṣghar Hādī