دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، بهار 1391، صفحه 1-200 (نگاه ویژه: مبانی اخلاق (3)) 
7. دستان باز؛ قرائتی دوباره از سوره مائده

صفحه 156-189

نیل رابینسون؛ محمد کاظم شاکر؛ انسیه عسگری