سازواره نظام اخلاقی در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس سطح سه حوزه

چکیده

این پژوهش در پی یافتن نظام اخلاقی قرآن است. تبیین‌های مختلف از اصول اخلاق یونانی و نظام اخلاقی قرآن از منظر برخی قرآن‌پژوهان مسلمان، بخش‌های درآمدی این نوشتار را سامان داده است. بخش اصلی این پژوهه، جست‌وجوی دلیل برای اثبات ادعای نگارنده است مبنی بر اینکه نظام معرفتی قرآن بر توحید، و نظام اخلاقی قرآن بر بنیاد تقوا بنا شده و فراخنای مفهومی تقوا و در نقطه مقابل آن فجور، تمامی فضایل و رذایل اخلاقی را پوشش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Organism of Ethical System in the Qur’ān

نویسنده [English]

  • Sayyid Ḥusayn Hāshimī
چکیده [English]

This research seeks to find out the ethical system of the Qur’ān. Different explanations of the principles of Greek ethics and the ethical system of the Qur’ān from the perspective of some of the Muslim Qur’ān researchers include the introductory parts of this writing. The main part of this research is searching for reason to prove the writer’s claim that the epistemic system of the Qur’ān is based on Oneness and the ethical system of the Qur’ān is based on piety and the conceptual expanse of piety, versus iniquity, covers all the ethical virtues and vices.