دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، تابستان 1391، صفحه 1-182 
3. کاربردها و کارکردهای شگرد التفات در قرآن

صفحه 54-81

محمد آ.س. عبدالحلیم؛ ابوالفضل حرّی


4. زبان‌شناسی خطاب در قرآن

صفحه 82-98

شهره شاهسوندی؛ امید خانه زاد