تئوری رستگاری در قرآن و روایات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس سطح سه حوزه

چکیده

نویسنده مقاله با این پیش‌فرض که فرمول رستگاری در قرآن با توجه به بسامد موجود آن در آیات عبارت است از ایمان و عمل صالح، این پرسش را مطرح کرده است که چرا در این فرمول از اخلاق به‌مثابه صفات و سجایای روحی سخن به میان نیامده است، با اینکه هم در آیات و هم در روایات، باطن مورد تأکید فراوان قرار گرفته است؟ نویسنده کوشیده است فرضیه‌های ممکن در این مورد را مطرح و بررسی نماید که در این راستا، ده فرضیه را به بحث گرفته و با نقد هشت مورد از آنها، دو فرضیه را مورد تأیید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Salvation Theory in the Qur’ān and Traditions

نویسنده [English]

  • Sayyid Mūsā Ṣadr
چکیده [English]

With the supposition that the salvation formula in the Qur’ān, given the frequency of its use in the āyas (verses), is faith and righteous act, the writer of the article raises the question as to why in this formula ethics has not been mentioned as spiritual attributes and virtues, although the inner aspect (bāṭin) has been highly emphasized both in traditions and āyas. The writer has tried to bring up and study the viable hypotheses on this issue. In this respect, he has discussed ten hypotheses, criticizing eight of them and confirming the remaining two.