کاربردها و کارکردهای شگرد التفات در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مترجم

چکیده

عبدالحلیم در این جستار، کارکردها و کاربردهای شگرد التفات را در قرآن بررسی می‌کند. ابتدا به دیدگاه برخی مستشرقین مانند نولدکه، وات‌ـ‌بل و وانزبرو درباره برداشت اشتباه از این شگرد اشاره می‌کند. آن‌گاه در بخش اول و دوم مقاله، ابتدا دربارة معنای التفات، واژه‌های مترادف التفات، توجه جدی به التفات در کتب بلاغت، انواع خاص و عام التفات، و نیز جایگاه التفات در علم بلاغت بحث می‌کند و در کنار صنعت التفات، مشخصه‌های تطبیقی آن، از جمله تغییر دستور زبانی در راستای اهداف بلاغی را برشمرده، تحلیل می‌کند. عبدالحلیم معتقد است گرچه برخی از این مشخصه‌ها در مقولة التفات جای نمی‌گیرند، اما بیش و کم با صنعت التفات در ارتباطند و ازاین‌رو، در بررسی‌ نمونه‌های خاص اشاره می‌کند که این تغییرات کجا حادث می‌شوند و تلاش می‌کند تأثیر آنها را توجیه و تبیین کند. سرانجام به کارکرد کلی التفات و مشخصه‌های مرتبط با آن نیز اشاره می‌کند. عبدالحلیم امیدوار است تمام این مباحث، ماهیت این مشخصة سبکی را شفاف و کاربرد آن را در قرآن تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applications and Functions of Iltifāt (Change in Addressee) Technique in the Qur'an

نویسندگان [English]

  • Muḥammad A. S. ‘Abd al-Ḥalīm
  • Abulfaḍl Ḥurrī
چکیده [English]

In this research, ‘Abd al-Ḥalīm examines the functions and applications of iltifāt technique in the Qur’ān. First, he points out the viewpoints of some orientalists like Noldke, Watt-Bell, and Wansbrough concerning the false impression about this technique. Then, he discusses about the meaning of iltifāt, the equivalent of iltifāt, serious attention to iltifāt in books of rhetoric, general and particular types of iltifāt, and the status of iltifāt in science of rhetoric; and, along the art of iltifāt, he has enumerated and analyzed its comparative features, including grammatical change in line with the rhetorical objectives. ‘Abd al-Ḥalīm believes that although some of these features do not fit into the category of iltifāt, they are more or less connected to the art of iltifāt and thus points out in studying particular examples where these changes occur and tries to justify and explain them. Finally, he touches upon the general function of iltifāt and the features related to it. ‘Abd al-Ḥalīm hopes all of these discourses would clarify this style feature and explain its application in the Qur’ān.