انتظار از قرآن در تفاسیر قرن اخیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 شناسایى و بررسى پیش فرض‌ها و انتظارات مفسّران در تفاسیر قرن اخیر است. نویسنده، "هرمنوتیک" و "علم التفسیر" را معادل یکدیگر دانسته و پنج اصل را در کار تغییر متون کهن بر شمرده که عبارتند از: 1. پیش فهم‌ها یا اطلاعات پیشین مفسّر، 2. علایق و انتظارات مفسّر از متن مورد تفسیر، 3. تلاش مفسّر براى شناسایى فضاى تاریخى شکل‌گیرى متن، 4. شناخت مرکز معنایى متن و تفسیر مجموعه پیامها و معارف بر محور آن و 5. ترجمه متن در افق تاریخى مفسّر. نگارنده گستره دو اصل اوّل را بسیار وسیع دانسته، از این رو فقط به تحلیل پیش فرض‌ها و انتظارات دو تفسیر فى "ظلال القرآن" سیّد قطب و "المیزان فى تفسیر القرآن" علامه طباطبایى روى آورده است. پاسخ‌گویى دین به همه نیازهاى انسانى، خاتمیّت رسالت و جاودانگى قرآن، اصالت وحى و نفى خرد محورى در مقام ناسازگارى عقل و وحى، نفى تسامح و تساهل دینى، امکان ادراک مفاهیم در فضاى عمل و عینیّت از مهم‌ترین پیش فرض‌ها و انتظارات سیّد قطب است و رسالت و کارآیى دین و قرآن، ابعاد اجتماعى پیام وحى، اعتقاد به قوانین ثابت و متغیّر در قرآن، حضور دین در عرصه حیات انسانى، اعتقاد به روشنگرى قرآن و تفسیر قرآن به قرآن نیز از مهم‌ترین پیش فرض‌ها و انتظارات علامه طباطبایى است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

expectation of the quran in recent century exegesis

نویسنده [English]

  • Ali Heydari
چکیده [English]

in the beginning, the author explains the term "hermeneutics" and then recounts the principles of this science and examines its latent impacts on exegetical endeavor of the interpreters. next, he deals with the expectation of religion in seyyed qutb’s vi ew, and surveys his mental foundations and principles such as "the seal of the prophecy", immortality of the quran, genuineness of revelation and negation of egocentrism, negation of religious tolerance, and then proceeds to examine seyyed qutb’s theolog ical presuppositions.
further on, the preconceptions and expectations of al-mizan exegesis of the quran is studied, and the mission of religion, social dimentions of the quran, constants and variables of the quran, the domain of religion’s presence in human life, and enlighte nment of the quran are introduced as allameh tabatabai’s most important preconceptions.