ریشه یابی کاستی‏ های تفاسیر علمی در قرن معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 این نوشتار به مطالعه کاستى‌ها و کژیها و نمایاندن برخى لغزشها اختصاص دارد.
 اندیشه جامع بودن قرآن، اثبات سازگارى دین با علم، اعتماد بیش از اندازه به فرضیه‌هاى علمى، خودباختگى در برابر فرهنگ غرب، التقاط و سوء استفاده از دین و بى‌توجهى به شرایط و قوانین تفسیر، از زمینه‌هاى مهم لغزشهاى تفسیرى است. مثلاً برداشت نظریه برآمدگى استوا و فرورفتگى قطب از آیه 41 سوره رعد با سیاق، واژگان و جملات این آیه ناسازگار است. مستندسازى نظریه پست‌ترین نقطه زمین به آیه "غلبت الروم فى ادنى الارض" با واژگان آیه و تاریخ همخوان نیست. بهره‌گیرى از آیات گوناگون قرآن براى اثبات حرکت چرخشى و انتقالى زمین و اثبات جوّ براى زمین نیز با عقل و علم و ظاهر آیات ناسازگار نشان مى‌دهد. چنان که مستندسازى چگونگى پیدایش زمین و سایر سیارات، تسخیر فضا به وسیله انسان، دیدگاه وجود اتم، کیهان‌زایى، آفرینش جهان، آسمانهاى هفت‌گانه، پیدایش انسان و احضار ارواح نیز با واژگان آیات، سیاق، ظاهر آیات، قواعد ادبى و علمى ناسازگار مى‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the analysis of deficiencies in 14th. scientific exegesis

نویسنده [English]

  • Muhammad Bahrami
چکیده [English]

in this article, the author, expressing a critical attitude towards using sciences and the products of human knowledge in the process of exegesis, considers most slippages in scientific exegesis as risen from several factors and backgrounds. the thought of comprehensiveness of the quran, proof of consistency between science and religion, too much confidence in scientific opinion, cultural failure of islamic civilization and the westomaniac’s efforts for conformity, eclecticism and misuse of religion and finally unfamiliarity with and negligence of exegesis rules have been among factors which created ambiguities in works of exegesis of this century.