دنیاگرایی؛ آسیبی فرهنگی از منظر قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

این مقاله با هدف تبیین دنیاگرایی ـ به عنوان یک آسیب فرهنگی ـ از دیدگاه قرآن کریم به رشته تحریر در آمده تا برنامه ریزان فرهنگی بر اساس آن به بررسی وضعیت موجود و برنامه ریزی برای دستیابی به وضعیت مطلوب بپردازد. پس از یادکرد برخی از مبانی مهندسی فرهنگ، نخست به تفاوت «دنیاداری» و «دنیاگرایی» اشاره شده و سپس «دنیاداری» و «دنیاگرایی» در سه لایه «نگرش»، «ارزش» و «رفتار» از دیدگاه قرآن کریم به همراه شاخص های قرآنی دنیاگرایی گزارش شده است. نویسنده معتقد است اگر در جامعه‌ای نگرش دنیاگرایانه گسترش یابد، این نگرش اغلب سبب ترویج ارزش‌های دنیاگرایانه و در نهایت رفتار دنیاگرایانه خواهد شد، که این گونه رفتارها نیز به نوبه خود به تعمیق نگرش دنیاگرایی در جامعه منجر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mammonism, a Cultural Pathology from the Viewpoint of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Sayyid Muṣṭafā Aḥmadzāda
چکیده [English]

This article is written with the aim of explaining mammonism – as a cultural pathology – from the viewpoint of the Qur'an – so as the cultural strategists may thereby undertake a study of the status quo and plan for achieving an optimal situation. After mentioning some fundamentals of cultural engineering, the writer has first touched upon the difference between "worldliness" (in the sense of rightful enjoyment of worldly gains and pleasures) and "mammonism", and then reported on worldliness and mammonism in their three levels of "attitude", "value", and "behavior" from the viewpoint of the Qur'an along with the Qur'anic indications of mammonism. The writer believes that if the mammonistic attitude develops in a society, it will often prompt the promotion of mammonistic values and eventually mammonistic behavior, which in turn will lead to deepening of mammonistic attitudes in the society.