دوره و شماره: دوره 14، 54-55 - شماره پیاپی 54، پاییز 1387، صفحه 1-380 (قرآن و مهندسی فرهنگی)