قرآن و شیوه اصلاح فرهنگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و مدرس حوزه

چکیده

دراین نوشتار، نویسنده پس از تعریف مهندسی فرهنگی، برضرورت اصلاح فرهنگ به عنوان یکی از محورهای عمده مهندسی فرهنگی، تاکید می‌کند، سپس از الگوی گیری از روش اصلاحی قرآن سخن می‌گوید، آنگاه ماهیت روش اصلاحی قرآن را توضیح می‌دهد، درادامه ویژگیهای شیوه اصلاحی قرآن را به دوسته تقسیم می‌کند 1- ویژگیهای شکلی 2- ویژگیهای محتوایی، از ویژگیهای شکلی به: انگیزش هنری، گونه گونی سخن، ترکیبی بودن اهداف، شفافیت ورسایی، تکرار وتلقین اشاره می‌کند، و ویژگیهای محتوای را درعناوین زیر مورد بحث قرار‌می‌دهد: واقع گرایی، ریشه‌گرایی، عقل‌گرایی، فطرت گرایی، علم گرایی، تجددگرایی، بهره گیری ازمعادله سود و زیان، تدریج وگام به گام، تلقی واقعی از خود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur'an and the Procedure for Reformation of Culture

نویسنده [English]

  • Sayyid Mūsā Ṣadr
چکیده [English]

In this article, after giving a definition of the cultural engineering, the writer stresses on the reformation of culture as one of the major pivots of cultural engineering. Thereupon, he talks about taking the reformative method of the Qur'an as a role model; furthermore, he explains the nature of this method; and then, goes on to divide the features of the Qur'an's reformative procedure into two categories: 1. formal features, 2. contextual features. He points out formal features in terms of artistic motivation, variety of speech, purposes as being combinatory, transparency and expressiveness, repetition and inculcation. He discusses the contextual features by following topics: realism, holding on to principles, rationalism, nativism, scientism, modernism, exploitation of the benefit and loss equation, graduation and step-by-step procedure, and realistic self-image.