دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، بهار 1387، صفحه 1-243 (ویژه تفاسیر معاصر شیعه) 
3. ویژگی‌های تفسیر «الکاشف»

صفحه 40-73

گروه پژوهشهای قرآنی گروه پژوهشهای قرآنی