اصول و مبانی تأویل قرآن از دیدگاه امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز فرهنگ و معارف قرآن

چکیده

در این مقاله، پس از بیان تعریف لغوی و اصطلاحی تأویل و توضیح در باره جایگاه تأویل در آیات محکم و متشابه، به بررسی اصول و مبانی تأویل قرآن کریم از منظر امام خمینی(ره) پرداخته می‌شود که عبارتند از:
 ضرورت تأویل قرآن، وضع الفاظ برای معانی عام، ذو مراتب بودن کتاب و کلام الهی، امکان حصول علم تأویل برای غیر معصومین(ع)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principles of Esoteric Interpretation of the Qur'an from the Viewpoint of Imam Khumaynī

نویسنده [English]

  • Mahdī Riḍwānīpūr
چکیده [English]

This article first provides a lexical and terminological definition of tawīl (esoteric interpretation) and explains the status of tawīl in the unequivocal and the ambiguous verses; then goes on to examine the principles of tawīl of the Holy Qur'an from the viewpoint of Imam Khumaynī (ra), which include:
Necessity of tawīl of the Qur'an; coinage of new terms for the general meanings; the Divine Scripture and Book as being gradational; and the possibility of acquiring tawīl knowledge for the non-Ma‘ṣūm [i.e., those other than the infallible Imams (A.S.)].