حقوق کیفری قرآن در ترازوی منتقدان (سنگسار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

سنگسار به عنوان یکی از حقوق کیفری اسلام شناخته می‌شود. به باور برخی، افزون بر روایات، بعضی از آیات وحی نیز حد زنا کار را سنگسار معرفی می‌کند.
شبهاتی چند بر سنگسار وارد شده است:
شبهه نخست در مورد دلالت آیات بر سنگسار . شبهه دوم . در ناسازگاری سنگسار با آیات قرآن. شبهه سوم . در ناسازگاری رجم با دیگر احکامی که برای رجم آمده است. شبهه چهارم. در ناساگاری رجم با آیاتی که حد زانی را شلاق معرفی می‌کند. شبهه پنجم. در ناسازگاری رجم با سنت پیامبر(ص) شبهه ششم. رجم به خشونت در جامعه دامن می‌زند و خشونت اجتماعی افزون می‌گردد. شبهه هفتم . ناممکن بودن اثبات زنا شبهه هشتم. شبهه در حد زانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Penal Code of Islam in the Critics' Scale (Lapidation)

نویسنده [English]

  • Muḥammad Bahrāmī
چکیده [English]

Rajm (lapidation or ritual stoning) is recognized as one of the legal punishments in Islamic penal code. As some believe, besides the traditions, some of the Qur'anic verses also introduce rajm as a punishment for the adulterer.
Several misconceptions have been raised about rajm:
The first misconception concerns the allusion of the verses to rajm. The second is related to the incompatibility of rajm with Qur'anic verses. The third is about the incompatibility of rajm with other rulings ordained for rajm. The fourth refers to the incompatibility of rajm with the verses which have ordained flogging for the punishment of the adulterer. The fifth is on the incompatibility of rajm with the Sunna of the Prophet (S.A.W.). The sixth concerns the notion that rajm fuels violence in the society and intensifies social violence. The seventh is on the impossibility of proving the adultery. And the eighth misconception concerns the punishment of the adulterer.