ابهام شناسی در ترجمه قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز فرهنگ و معارف قرآن

چکیده

ابهام شناسی از جمله مباحث مهم زبان شناسی ترجمه است که از گذشته تا کنون، ابعادی از آن به تناسب و با عناوین مختلف در علوم گوناگون مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان کم و بیش بدان پرداخته اند. اما در این تحقیقات، بررسی تطبیقی و توجه همزمان به مبدأ و مقصد و به ویژه محور قرار دادن قرآن و تنظیم مباحث به فراخور آن  که در ترجمه قرآن نقشی مهم و درخور توجه دارد، جایگاه مناسبی نیافته است. البته تحقیقات یاد شده در تکمیل مباحث و حرکت به سوی تکامل آن، نقشی باارزش دارد و در این مقاله مورد نیز مورد توجه بوده است.
 در این مقاله تلاش شده ابعاد گوناگون ابهام در زبان مبدأ و مقصد به طور متناظر و بر پایه متن مقدس قرآن طرح شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ambiguology in the Translation of the Qur’an

نویسنده [English]

  • Muḥammad Ḥassan Jawāhirī
چکیده [English]

Getting to know the ambiguities (ambiguology) is among the significant discourses of the linguistics of translation, some of whose dimensions have proportionately and under different titles received much attention in various disciplines and which the scientists have more or less dealt with. Nevertheless, in these researches, the comparative study and simultaneous consideration of the source and the target languages and, particularly, taking the Qur'an as the pivot and arranging the discourses accordingly, which has a significant role in the translation of the Qur'an, has not found an appropriate standing. The aforementioned researches, however, have a crucial role in the completion of discourses and the movement toward their perfection, which is dealt with in the present article. It is attempted here to address various dimensions of ambiguity in the source and the target languages in a correspondent way according to the text of the Holy Qur'an.