حقوق کیفری قرآن درترازوی منتقدان (قصاص)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه و فرهنگ اسلامی

چکیده

این نوشتار خرده گیری های منتقدان قصاص را به نقد و بررسی گرفته است. نویسنده شبهات مخالفان قصاص را به دو دسته تقسم می کند دسته نخست شبهاتی است که اصل قصاص را هدف قراداده اند و دسته دوم شبهاتی است که شرایط قصاص را زیر سوال برده اند. در دسته نخست شبهات زیر به بحث و ارزیابی گرفته شده است:
1- اعدام حد نهایی قتل است نه تنها کیفر قتل2- قصاص وسیله است نه هدف 3- قصاص با دانش روان شناسی و جامعه شناسی سازگار نیست.4- عفو قاتل بهتر از قصاص است.
در قسمت دوم این پژوهش شرط همسانی اجتماعی، هم دینی، و هم جنسی، به بررسی گرفته شده است و شبهات مخالفان این سه شرط عرضه شده و هر یک به صورت جداگانه مورد سنجش و نقد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Penal Code of the Qur'an in the Critics' Criteria (Qiṣāṣ)

نویسنده [English]

  • Muḥammad Bahrāmī
چکیده [English]

This article reviews the critics' fault-findings against qiṣāṣ (retaliation). The writer divides the opponents' misconceptions into two categories. The first include the misconceptions targeted at the principle of qiṣāṣ and the second are the misconceptions that question the conditions of qiṣāṣ. In the first category the following misconceptions are addressed.
1. Execution is the final legal penalty for murder and not only a punishment for it, 2. Qiṣāṣ is a means rather than an end, 3. Qiṣāṣ is not compatible with psychology and sociology, and 4. Amnesty of the murderer is better than qiṣāṣ.
In the second part of this research, the precondition of social similarity, religious similarity, and gender similarity is studied and the misconceptions of the opponents of these three preconditions are set forth, with each being critically reviewed separately.