دوره و شماره: دوره 13، 51-52 - شماره پیاپی 51، زمستان 1386، صفحه 1-400 (ویژه قرآن و حجاب) 
4. قرآن و فلسفه حجاب

صفحه 62-91

سید ابراهیم سجادی


7. حجاب، حق شخصی ـ اجتماعی

صفحه 122-135

سید محمد حسین موسوی مبلغ