دوره و شماره: دوره 13، 51-52 - شماره پیاپی 51، بهمن 1386، صفحه 1-400 (ویژه قرآن و حجاب) 
حجاب، حق شخصی ـ اجتماعی

صفحه 122-135

سید محمد حسین موسوی مبلغ