واژه شناسی عفاف و حجاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

عفاف به عنوان یک فرهنگ، روش و منش مسلمانان را تبیین می کند و به آنها چگونه بودن و چگونه زیستن را آموزش می دهد .
هر جامعه دارای فرهنگ معین و با اهدافی از پیش تعریف شده می باشد، فرهنگی که قرآن به جوامع اسلامی عرضه می کند، فرهنگ عفاف است که هدف آن امنیت جنسی زن و مرد و رسیدن به کمال مطلوب می باشد، بخش عظیمی از این فرهنگ باشکوه را حجاب تشکیل می دهد.
 به عبارت دیگر این دو، جدایی ناپذیرند و بدون یکدیگر معنای حقیقی و اصیل خود را از دست می دهند، حجاب بدون عفاف خود نوعی برهنگی فرهنگی در جهت گسترش فساد می باشد.
در این نوشتار، نگارنده به تعریف مفاهیم مربوط به حجاب و عفاف، پرداخته و در پایان رابطه منطقی این دو را از منظر قرآن به بحث گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lexicology of Chastity and Ḥijāb

نویسنده [English]

  • Sa‘īda Mūsawīniyā
چکیده [English]

As a culture, chastity demarcates the Muslims' character and conduct and teaches them how to be and how to live.
Any society has a specific culture with predefined goals; the culture that the Qur'an presents to the Islamic communities is the culture of chastity which aims at creating sexual security for men and women, in achieving optimum human perfection. A great part of this magnificent culture is contained in ijāb.
In other words, these two are inseparable, losing their real and genuine meaning without one another; ijāb without chastity is in itself a kind of cultural nudity in line with the promotion of perversion.
In this article, the writer has given definitions concerning ijāb and chastity and then discussed their logical relation from the viewpoint of the Qur'an.