رابطه حجاب و عفاف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

اهمیت وکارکردهای مثبت و منفی غریزه حنسی آن را به عنوان یکی از کانونی ترین مباحث دردانش های مختلف درآورده است،یکی ازمسایلی که در این زمینه به صورت مستقل واکاوی نشده رابطه و عرصه های پیوست حجاب و عفاف است که این نوشتار بدان پرداخته است. تبیین مفاهیم وتعریف حجاب و عفاف بررسی دیدگاه ها و نگره های افراطی تفریطی و اعتدالی اسلامی درباره غریزه جنسی بحث ها و مطالب درآمدی این نوشتار را صورت می دهد.
 بررسی و رهیافت به گونه های رفتاری گفتاری وپوششی حجاب، پیوست های مفهومی بیرونی وآثار و کارکرد های مشترک عفاف و حجاب همچون کارکرد اقتصادی روانی، اجتماعی روانی، خانوادگی روانی و نیز راه های احیا و دست یابی به حجاب و عفاف ارزش و جایگاه دینی حجاب و عفاف گسست ها و تفاوت های حجاب و عفاف در ساحت مفهوم،مصادیق بیرونی و راه کارهای اجرای دست یازیدن فرد و جامعه به عفاف و حجاب از محورهای اصلی و محوری این پژوهش به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Ḥijāb and Chastity

نویسنده [English]

  • Sayyid Ḥusayn Hāshimī
چکیده [English]

The significance and the negative and positive functions of sexual instinct have turned it to one of the most pivotal discussions in various fields of knowledge. One of the issues that have not been independently delved into in this respect is the relationship and association between ijāb and chastity, which dealt with in the present article. Explanation of the concepts and definitions of ijāb and chastity, study of extreme and moderate Islamic viewpoints and attitudes concerning sexual instinct, are the introductory discussions and issues in this article.
Among the pivotal topics addressed in this research are: studying and approaching various types of behaviors, speech, and clothing concerning ijāb; external conceptual connections, mutual impressions, and functions of ijāb and chastity such as psycho-economic, psycho-social, and psycho-familial functions; as well as procedures for reviving and promotion of ijāb and chastity, the value and religious status of ijāb and chastity, the distinctions and differences between ijāb and chastity in terms of concept; the external evidences and approaches for the individual and society to turn to and practice ijāb and chastity by.