قرائت‌های نو از آیات حجاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

چکیده

این نوشتار با هدف عرضه قرائت های نو از آیات حجاب و نقد و بررسی آنها به سامان رسیده است.
قرائت محمد عابد الجابری، محمد شحرور، محمد سعید القدال، محمد سعید العشماوی، عبدالفتّاح عبدالقادر و احمد عقیله، در این پژوهش عرضه شده است.
مستندات اصلی این دگراندیشان در قرائت های نو عبارتند از: 1- عرف و عادت عرب جاهلی 2- علت حکم 3- واژگان و جملات آیات 4- اسباب نزول 5- آیات قرآن
مجموع آیاتی که در این نوشتار به بحث و بررسی گرفته شده است عبارتند از: آیه پنجاه و سوم سوره احزاب، آیه سی و یکم سوره نور و آیه پنجاه و نهم سوره احزاب.
در نقد و بررسی این نظریات نویسنده از سبب نزول، واژگان آیه، آیات قرآن، علت حکم و ... سود می برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Interpretations of the Verses of Ḥijāb

نویسنده [English]

  • Muḥammad Bahrāmī
چکیده [English]

This article is aiming at introducing and critically reviewing the new interpretations of ijāb. In this research, the interpretations of such scholars as ‘Ābid al-Jābirī, Muḥammad Shaḥrūr, Muḥammad Sa‘īd al-Qadāl, Muḥammad Sa‘īd al-‘Ashmāwī, ‘Abd al-Fattāḥ ‘Abd al-Qādir, and Aḥmad ‘Aqīla are presented.
The main evidences of these heterodox thinkers in their new interpretations include: 1. common law and customs of the pagan Arabs, 2. legal decision principle, 3. vocabulary and statements in the verses, 4. occasions of revelation, and 5. verses of the Qur'an.
The verses which have been studied in this writing include: verse 53 of Sūrat al-Aḥzāb; verse 31 of Sūrat al-Nūr; and verse 59 of Sūrat al-Aḥzāb.
In the review of these viewpoints, the writer has made use of the occasions of revelation, the vocabulary of the verses, the verses of the Qur'an, legal decision principle, etc.