نقش «فرهنگ قرآن» در تدوین پایان نامه‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

این نوشتار به نقش و جایگاه «فرهنگ قرآن» در تدوین پایان نامه ها می پردازد. نویسنده نخست از ضرورت تدوین «فرهنگ قرآن» و ضوابط رعایت شده در آن سخن می گوید،سپس چالش های فراروی تدوین پایان نامه ها را مطرح می کند که عبارتند از: یافتن موضوع مناسب، دستیابی به مرجع مطمئن، طراحی دقیق، راهیابی به مفاهیم مربوط به موضوع، فقدان تولید علم، دسترسی دشوار و ناقص به اطلاعات، بی خبری از واژه های مشابه، فقدان منابع جامع.
آنگاه از کارکرد «فرهنگ قرآن» در از بین بردن چالشهای یاد شده و آسان کردن تحقیق و تدوین پایان نامه ها سخن می گوید و در این زمینه از مثالها و نمونه هایی یاد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of "the Qur'an's Culture" in Composing Dissertations

نویسنده [English]

  • Muḥammad ‘Ābidī Miyānjī
چکیده [English]

This writing deals with the role and status of the Qur'an's culture in composing dissertations. First, the writer asserts the necessity of formulating the Qur'an's culture and the criteria observed in it; then, introduces the challenges in composing dissertations which include: finding a suitable subject, access to reliable references, accurate planning, finding the way to the concepts relevant to the subject, the lack of knowledge production, difficult and insufficient access to information, being uninformed about equivalent terms, and lack of comprehensive sources.
In conclusion, the article touches upon the role of the Qur'an's culture in resolving the aforementioned challenges, and simplification of research and composition of dissertation, bringing up some examples and samples in this respect.