حجب یا حجاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

این نوشتار در پی طرح و اثبات این مسئله است که حجب و حیا نقش اصلی در حفظ و صیانت از فضای عفت عمومی دارد و باید به موازات سرمایه گذاری در ترویج حجاب به زمینه سازی برای تقویت حیا و آزرم پرداخت.
نویسنده نخست از فطری بودن پدیده حیا یاد می کند. آنگاه از نخستین اقداماتی که باعث در خطر قرار گرفتن این پدیده می شود سخن می گوید و بر این باوراست که این اقدام نخست از سوی زن صورت می گیرد و سپس توسط مرد تقویت می شود.
درادامه به عوامل انگیزش پرداخته و در پایان از راهکارهای جلوگیری از لغزشها و خنثی سازی تأثیر عوامل یاد شده سخن گفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ḥujb (Modesty) or Ḥijāb

نویسنده [English]

  • Sayyid Mūsā Ṣadr
چکیده [English]

This article attempts to prove that modesty has an essential role in preserving and safeguarding the public chastity and that the ground should be laid for the reinforcement of modesty and decency along with the investment in the promotion of ijāb.
First, the writer points out the notion of modesty as an innate disposition. Then, he goes on to talk about the first steps that endanger this virtue, believing that this first step is taken by the women and then strengthened by the men.
Furthermore, he addresses the causes of motivation, and in the end discusses the approaches for preventing from perversions and nullifying the impacts of the above-mentioned causes.