دوره و شماره: دوره 13، 49-50 - شماره پیاپی 49، تابستان 1386، صفحه 1-416 (قرآن و خانواده (2))