بایسته های پژوهشی در موضوع قرآن و جهان معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه مفید

چکیده

قرآن، کتاب آسمانی و حبل المتین هویت بخش مسلمانان در طول تاریخ است. در باور پیروان دین اسلام، این کتاب، دستورنامه ای غنی و ارزشمند برای تربیت همه جانبه انسان در عرصه فردی و اجتماعی و در همه زمان ها و مکان ها، و از جمله در دوران معاصر، است. لکن اثبات این امر و دفاع از آن نیازمند توجه به نکته ها و مباحثی است که نوشتار حاضر عهده دار بررسی برخی از آنهاست. مفروض و مدعای این مقاله آن است که بدون توجه به این نکته های کلیدی، فرایند پژوهش درباره توانایی قرآن برای پاسخگویی به نیازهای جامعه معاصر، و دفاع از این امر، با سختی ها و اشکال های فراوان روبرو خواهد شد. در نوشتار حاضر، با رویکردی نظری ـ کاربردی، پس از تبیین ضرورت های بحث، برخی از نکته هایی که در بررسی و تحقیق پیرامون موضوع زندگی و زایندگی قرآن در دنیای امروز توجه به آنها لازم است بیان خواهد شد. این بایسته ها در ذیل عنوان هایی چون موضوع شناسی، قرآن شناسی، مخاطب شناسی، روش شناسی، و آسیب شناسی صورت بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Requisites in the Issue of the Qur'an and the Contemporary World

نویسنده [English]

  • Ḥusayn ‘Alī Raḥmatī
چکیده [English]

Qur'an is the Muslim's identity-giving revealed book and firm cable throughout the history. This book, as believed by the adherents of Islam, is a rich and valuable instruction manual for man's inclusive fostering and guidance both in individual and social aspects and in all times and places, including the contemporary era. However, demonstrating and defending this notion requires paying attention to certain points and discourses that the present article is partly undertaking to review. It is supposed and claimed in this article that failing to note these key points will confront the process of research concerning the ability of the Qur'an to respond to the needs of the contemporary society and to defend this ability with many difficulties and problems. With a theoretical-applied approach and after explaining the requirements of the discussion, the article will state some of the points which are necessary to take into consideration in research about the Qur'an as being a living and generative entity in today's world. These requisites have been formulated under such rubrics as topicology, Qur'anology, audience-study, methodology, and pathology.