قرآن مکی و مدنی از نگاه سید قطب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

شناخت صحیح و دقیق آیات و سوره های مکی و مدنی از مهمترین قرینه های لازم  در تفسیر و تبیین وحی آسمانی و الهی قرآن به شمار است. با وجود این ضرورت، مفسران و قرآن پژوهان در موارد متعددی از این توشه و زادِ راه محرومند! گواینکه عالمان تیزبین و ژرف اندیش قرآنی از تدارک و تأمین این توشه ضروری دست نَشُسْته، خویش را درگیر امر نموده و در صدد بازیابی هرچه بیشتر و بهترِ آن برآمده و تلاش های قابل ارجی را سامان بخشیده اند.
 این مقال به بررسی و تحلیل دیدگاه «سید قطب»، که یکی از مبرزترین مفسران قرآن است، در شناخت آیات و سوره های مکی و مدنی و ضرورت و اهمیت این شناخت می پرداخته و برآن شده تا کنجکاوی ها و موشکافی های این مفسر پر ارج را در این عرصه بنمایاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Makkī and Madanī Qur'an in View of Sayyid Quṭb

نویسنده [English]

  • Karam Siyāvushī
چکیده [English]

Genuine and accurate appreciation of the Makkī and Madanī āyas and sūras is regarded as the most important evidence required in the interpretation and explanation of the Divine and Heavenly Revelation of the Qur'an. Given this necessity, the interpreters and the Qur'an scholars are, in numerous cases, deprived of this provision! Nevertheless, the insightful and keen-sighted Qur'an scholars have not given up trying to search for this essential provision, have engaged in the task and seek to upgrade the issue to a better and a more accurate level, and made praiseworthy attempts accordingly.
This article examines and analyzes the viewpoints of Sayyid Quṭb, one of the most eminent Qur'an interpreters, on recognition of the Makkī and Madanī āyas and sūras and the necessity and significance of this recognition and intends to touch upon the curiosities and careful assessments of this distinguished figure in this field.