قرآن و نقش تربیتى مادر در خانواده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر حوزه

چکیده

این نوشتار به نقش تربیتی مادران در نهاد خانواده پرداخته و در بخش درآمدی نقش های سه گانه طبیعی زنان: دختر، همسر و مادر خانواده را به بحث نشسته و به این نتیجه رسیده است که قرآن بیشترین ستایش را از زنان در نقش مادری داشته و در تقسیم وظایف میان زن و شوهر کار تربیت فرزندان را به مادران سپرده است. رهیافت به این وظیفه سپاری از سوی قرآن به باور نویسنده از دو راه میسر است.دستورات صریح قرآن در واگذاری تربیت فرزندان به مادر و ارائه الگوهای موفق مادران مربی که در این مسیر به سه نمونه از مادران الگوی قرآنی اشاره شده است: مادر مریم، مادر عیسی (ع) و مادر موسی(ع).
 در پایان پژوهش، نویسنده به اثبات این مدعا پرداخته است که راز ستایش قرآن از مادران، نقش عمده و سرنوشت ساز آنان در تربیت فرزندان و نسل آینده اجتماع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur'an and the Mother's Educative Role in Family

نویسنده [English]

  • Sayyid Ḥusayn Hāshimī
چکیده [English]

This research deals with the educative role of mothers in the family institution, starting with an introduction on women's three natural roles, i.e., daughter, wife, and mother, and concludes that the Qur'an highly praises women as mothers and, in division of duties between wife and husband, assigns to them the task of training and educating children. According to the writer, approaching this assignment by the Qur'an is possible in two ways. First, following the Qur'an's explicit enjoinments in assigning children's training to mothers, and second, the presentation of success stories of educative mothers through which three Qur'anic exemplar mothers, namely, mothers of Maryam, Jesus (A.S.), and Moses (A.S.) are pointed out.
In the end of the research, the writer proves that what is claimed to be the secret of the Qur'an's praising mothers is their major and crucial role in training children and the society's prospective generation.