حجاب در نگاهى نو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده پس از طرح دو نکته مقدماتى، یکى تعریف انسان متمدن و دیگر معناى بازگشت به خویش، نخست به تعریف حجاب پرداخته آن را حیا و پنهان داشتن جلوه‌هاى زنانه مى‌داند سپس حجاب اسلامى را با استناد به آیات بررسى کرده انگیزه‌هاى حفظ حجاب توسط زن مسلمان را در عصر حاضر برمى‌شمارد، آن گاه به چالشهاى فرا روى حجاب در جهان اسلام و بیرون از جهان اسلام پرداخته به یکى از پیامدهاى بى‌حجابى که ازدواج دیر هنگام است اشاره مى‌کند. در ادامه گسترش و هنجار شدن بى‌حجابى در جهان اسلام را به بحث گرفته، عواملى که باعث این پدیده شده است را بررسى مى‌کند و هفت عامل را نام مى‌برد، سپس از بهانه‌هایى که به عنوان ابزار تبلیغ بى‌حجابى استفاده مى‌شود سخن گفته آنها را در دو مقوله آزادى زن، و نقش زن در فعالیت اقتصادى جامعه مورد بررسى و نقد قرار مى‌دهد. راهکارهاى ترویج حجاب موضوع دیگرى است که به بحث گرفته شده است با نویسنده در این بخش بازگشت به حجاب را در گرو کار در چهار محور 1- بررسى‌هاى تئوریک و آمارى در رابطه با شئون زن مسلمان در عصر حاضر 2- تبلیغات 3- تربیت 4- عمل، معرفى مى‌کند در پایان با بررسى آینده حجاب در جوامع، توصیه‌هایى براى مردان، زنان، دولتمردان، عالمان اسلامى و جامعه اسلامى دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Glance at the Hijab

نویسنده [English]

  • Muhammad Mustafa Mukhtar
چکیده [English]

In this article, the writer attempts to examine the Hijab in the present era. In this line, first a special definition for Hijab is presented, and then Muslim women's motivation for observing Hijab as well as apprehension therein is touched upon.
Other part of this article include: The impact of Hijab on preventing the emergence of negative approaches in social relations such as increase of the age for marriage, causes of unveiledness such as advertisement, development of mixed-sex entertainment centers, association of freedom with unveiledness, unfamiliarity of Muslim women with full Islamic Hijab, etc. as well as deceits by enemies of Islam in promotion of unveildness, the nudity culture, and techniques for promotion of Hijab in the Islamic community. These topics have been reviewed in details utilizing the Qur'anic doctrines.