آسیب ‏شناسی روایات تفسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 آسیب‌شناسى روایات تفسیرى از زوایاى گوناگون است. نویسنده پس از ذکر اهمیّت آسیب‌شناسى و پاکسازى تفاسیر روایى موجود، به روش پالایش روایت تفسیرى در حوزه سندشناسى و بازکاوى محتوایى اشاره مى‌کند و دو مرحله آسیب‌شناسى روایات تفسیرى و روش‌شناسى تفسیر در تفاسیر معصومان )ع( را داراى اهمّیت مى‌داند. سپس به بحث آسیبهاى تفاسیر روایى مى‌پردازد و نکاتى از این جمله را برشمرده است: 1. در آمیختگى تفسیر، تأویل - ظاهر و باطن - و لزوم جداسازى آنها، 2. نقش جداسازى روایات تفسیرى در نفى پندارهاى ناروا، 3. جریان‌شناسى غلوّ در روایات، 4. تأثیرگذارى غلوّ در وضع حدیث، 5. مرز غلوّ با تکریم، 6. شناسایى اسرائیلیات و پاکسازى تفسیر و 7. راهکارشناسایى اسرائیلیّات را به همراه ذکر نمونه‌هایى از روایات تفسیرى به تفصیل مورد بررسى قرار مى‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Exegetic Narrations

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Rustami
چکیده [English]

In this article, first the necessity of guarding the heritage of narrational interpretation and the need to purge it of the Isra'iliyat and forged narrations by the extremists are pointed out. Then, the method of purging this heritage is touched upon and the pathology of exegetic narrations is considered as its precondition.
Further on, the separation of Tafsir from T'awil, studying trends in extremism, the impact of extremism on devising hadiths, and identifying Isra'iliyat are analyzed as comprising part of the above mentioned pathology. In this relation, viewpoints by great researchers of the Qur'an, such as Allamah Tabatabaee and Ustad Ma'rifat, are examined.