فهم و تفسیر در نگاه علامه طباطبایی (نگاهی مقایسه‌ای با هرمنوتیک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

فهم و تفسیر کانون هرمنوتیک قرار گرفته و هرمنوتیست‌های بسیاری چون شلایر ماخر، دیلتای، ‌هرش، ‌هایدگر، ‌گادامر و... این دو اصطلاح را به بحث و بررسی نشسته‌اند. در دانش تفسیر نیز فهم و تفسیر بسیار پرکاربرد نموده، تا آنجا که علامه طباطبایی در جای جای تفسیر المیزان، فهم را به تعریف نشسته، قرآن را فهم‌پذیر خوانده، ‌از انواع فهم سخن گفته و در بحث تفسیر، تفسیر را تعریف کرده، روش تفسیر آیات را شرح کرده و هدف تفسیر را نشان داده است. فهم و تفسیر مورد نظر علامه بیشترین همانندی را با هرمنوتیک کلاسیک و بیشترین تفاوت‌ها را با هرمنوتیک فلسفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding and Interpretation in View of Allāma Ṭabāṭabā’ī (A Comparative Look at Hermeneutics)

نویسنده [English]

  • Muḥammad Bahrāmī
چکیده [English]

Comprehension and interpretation has been the focal point of hermeneutics and many hermeneutists, such as Schleiermacher, Dilthey, Hirsch, Heidegger, Gadamer, and others have discussed and examined these two terms. In the science of interpretation, understanding and interpretation has also seemed to be frequently employed, to the extent that Allāma Ṭabāṭabā’ī has throughout his Tafsīr al-Mīzān defined understanding, called the Qur’ān as comprehensible, talked of various understandings; and in relation to interpretation, he has defined interpretation, explained the method of interpreting the verses, and showed the purpose of interpretation. The understanding and interpretation viewed by Allāma has the closest similarity to the classic hermeneutics and widest difference with the philosophical hermeneutics.