درآمدی بر تفسیر اجتماعی قرآن مطالعه موردی «ماهیت قوانین اجتماعی در قرآن»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

یکی از رویکردهای مطالعه آیات قرآن مبتنی بر تفسیر اجتماعی است. به این فراخور، مباحث مفسران در ادوار مختلف و با تنوع سلایق در تفاسیر وجود دارد. اهمیت چنین رویکردی، ضرورت مطالعه میان رشته‌ای دانش جامعه‌شناسی و تفسیر را مضاعف می‌کند. با این وصف، هدف از نگارش این مقاله، بازسازی علوم انسانی با رویکرد قرآنی و بهره وافر از آموزه‌های این کتاب آسمانی در روابط انسان می‌باشد که در بین جوامع انسانی جاری است. بر این اساس، در این مقاله ابتدا به کلیتی از مطالعه میان رشته‌ای دانش جامعه‌شناسی و تفسیر قرآن پرداخته شده و در ادامه، مطالعه موردی در این زمینه صورت گرفته و مشخصاً درباره موضوعاتی چون تبیین زندگی اجتماعی و قوانین مربوط در قرآن، بررسی ساختاری قوانین جامعه‌شناختی و نگاه تطبیقی با مصادیق آن در قرآن، مختصات این دسته از قوانین و شرایط تحقق آن از منظر قرآن و بررسی کارکردی این دسته از قوانین از منظر قرآن بحث و بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Social Interpretation of the Qur'ān (A Case Study of “The Nature of Social Laws in the Qur’ān)

نویسنده [English]

  • Sayyid ‘Alī Naqī Ayāzī
چکیده [English]

One of the approaches to study the verses of the Qur’ān is based on social interpretation. Accordingly, there have been various trends in interpretation in terms of the interpreters’ discourses in different periods. The importance of such an approach doubles the necessity of the interdisciplinary study of sociology and interpretation. In this respect, the present article aims at reconstructing humanities with a Qur’ānic approach and ample use of the teachings of this Revealed Scripture in human relations common among the human communities. On this basis, at first, the interdisciplinary study of sociology and interpretation of the Qur’ān is addressed in its entirety; and further on, a case study has been carried out in this respect and such subjects as elucidation of social life and the relevant laws in the Qur’ān, structural study of sociological laws and comparative perspective with its referents in the Qur’ān, the characteristics of this category of laws and the conditions for their realization from the viewpoint of the Qur’ān, and the functional study of this category of laws from the Qur’ānic viewpoint are particularly discussed and reviewed.