پیامبر ناخوانا و نانویسا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

در این مقاله موضوع ناخوانا و نانویسا بودن پیامبر(ص) با نگاهی درون قرآنی مورد بررسى قرار گرفته و سه نظریه عمده مطرح شده است. یکى نظریه مشهور مبنى بر اینکه پیامبر به طور مطلق، خواندن و نوشتن نمى‌دانسته است. دوم نظریه خاورشناسان که به صورت مطلق، معتقد به خوانا و نویسا بودن پیامبرند. سوم دیدگاه منتخب است که با نقد دو دیدگاه یاد شده، ثابت نموده است پیامبر(ص) قبل از بعثت ناخوانا و نانویسا بوده، ولى پس از بعثت با خواندن و نوشتن آشنا گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Unlettered Prophet

نویسنده [English]

  • Muḥammad Ṣādiq Yūsufī Muqaddam
چکیده [English]

In this article the issue of the Prophet’s (S.A.W.) inability to write and read is studied from an intra-Qur’ānic perspective and three major theories are set forth. One of them is the famous theory stating that the Prophet was absolutely unable to read and write. The second theory is that of the orientalists who absolutely believe that the Prophet (S.A.W.) was able to read and write. The third theory is the selected one, which by criticizing the first two viewpoints proves that the Prophet (S.A.W.) had been unable to read and write prior to his Divine Mission; but after his Mission, he became familiar with reading and writing.