نقدی بر ترجمه آیات قرآن در جلد اول تفسیر نور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

از آنجایی که ترجمه آسان‌ترین راه انتقال معارف قرآنی به مسلمانان غیرعرب می‌باشد،‌ باید آنچنان که شایسته این کتاب آسمانی است، در ترجمه آن دقت نمود و برای ارائه‌ ترجمه‌ای روان و به‌دور از اشتباه، باید به ساختارهای زبانی و قواعد صرفی و نحوی توجه نمود. ترجمه آیات تفسیر نور، تأثیرگذار،‌ روان، مطابق با نثر معیار و قابل فهم برای همه اقشار است. ولی با همه این وجود، ایراداتی همچون عدم توجه به ساختارهای صرفی، نحوی، نکات بلاغی و ... در ترجمه آیات آن مشاهده می‌شود که در این نوشتار، ترجمه آیات از این منظرها بررسی می‌گردد و به قدر توان و بضاعت، برگردان مناسبی از آیات ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criticism on the Translation of the Qur’ān Verses in the first Volume of Tafsīr-i Nūr

نویسنده [English]

  • Ḥujjatullāh Fesanqarī
چکیده [English]

Since translation is the simplest way for transferring the Qur’ānic teachings to non-Arab Muslims, the translation of this Revealed Book should be undertaken with due care and precision that it truly deserves; and for presenting a fluent and accurate translation, the linguistic structure and the morphological and syntactic rules are to be taken into consideration, as well. The translation of the verses in Tafsīr-i Nūr, is impressive, fluent, and in accordance with standard text and understandable for all of strata. Nevertheless, some failings such as negligence of morphological and syntactic structures, rhetorical points, etc. are observed in the translation. In this article, the translation of the verses are examined from the above-mentioned perspectives and, as per my capacity, a suitable translation of the verses is presented.