رابطه ایمان و فضایل اخلاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر حوزه

چکیده

این نوشتار در پی تبیین رابطه متقابل ایمان و فضایل اخلاقی است. نویسنده کوشیده است به سه پرسش در این زمینه پاسخ دهد: آیا فضایل اخلاقی در ایجاد ایمان به خدا نقش دارد یا خیر؟ آیا ایمان در پیدایش و ایجاد فضایل اخلاقی نقش دارد یا نه؟ و آیا ایمان در ایجاد حسن و ارزش در فعل اخلاقی مؤثر است یا خیر؟ نویسنده در هر سه زمینه به دیدگاه‌‌ها و ادله هر یک پرداخته و مورد ارزیابی قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در سؤال نخست، فضایل اخلاقی در پیدایش ایمان از لحاظ نظری نقش دارد، اما از نظر عملی و عینیت خارجی نقشی ندارد؛ مگر بر اساس مطلق توفیق الهی. در سؤال دوم ایمان قطعاً در پیدایش فضایل اخلاقی نقش دارد، اما با مکانیسم خاصی که در مقاله توضیح داده شده است. و در رابطه با سؤال سوم نظر نویسنده این است که ایمان در ایجاد صفت حسن و ارزش عمل نقش ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Faith and Moral Excellences

نویسنده [English]

  • Sayyid Mūsā Ṣadr
چکیده [English]

The present article is intended to explain the reciprocal relation between faith and moral excellences. The writer has tried to answer three questions in this regard: Do moral virtues have a role in creating belief in God? Does faith have a role in the appearance and creation of moral excellences? Does faith have a role in creating goodness and value in moral act? The writer has addressed the viewpoints and arguments of each of the three fields and ultimately concluded that in the first question, the moral excellences theoretically have a role in the creation of faith, but in practice and external objectivity they have no role in it, unless on the absolute basis of Divine assistance. In reply to the second question, faith has definitely a role in creation of moral excellences, albeit by specific mechanism that is explained in the present article. As for the third question, the writer believes that faith does not have a role in creating the attribute of goodness and value of action.